Akreditasyon

Tarihe özgü FEDEK ölçütleri:

Bu program ölçütleri başlığında “Tarih” nitelemesi bulunan programlar için geçerlidir. Mezunların, programın öngördüğü amaçlar doğrultusunda aşağıdaki alanlarda bilgi, beceri ve yetkinlik kazandığı kanıtlanmalıdır. 

o   Yerel tarih hakkında bilgi sahibi olma;

o   Türkiye tarihi hakkında bilgi sahibi olma;

o   Avrupa ve dünya kronolojisi hakkında bilgi sahibi olma;

o   Toplumların, kültürlerin ve kurumların zamana bağlı değişme süreçlerinin farkında olma;

o   Değişik zaman dilimleri ve metinlerdeki farklı tarihsel yaklaşımların farkında olma;

o   Belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme;

o   Temel tarihsel bilgiyi anlama yeteneğine sahip olma;

o   Tarihi olayların sebep ve sonuçlarını belirleme ve analiz edebilme;

o   Tarihi olaylar hakkında güvenilebilir raporlar planlama ve üretebilme;

o   Diğer sosyal/insani bilimler (edebiyat, sanat tarihi, arkeoloji, hukuk, sosyoloji, felsefe, vb.) alanlarından faydalanabilme.

Program Öğretim Amaçları:

ÖA 1     Tarih disiplininin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı temel bilgi birikimine sahip;        

ÖA 2    Alanlarında birinci elden kaynakları doğru şekilde okuyabilme ve değerlendirebilme; modern çalışmaları ve güncel tartışmaları takip edebilme becerisi kazanmış;

ÖA 3    Dünya ve Türkiye tarihi, kültürleri ve uygarlıkları hakkında güncel ve güvenilir bilgiler edinmiş, alanında ileri araştırmalar ve projeler için gerekli donanıma sahip, ulusal ve uluslararası gelişmelerle tartışmaları izleyerek katkıda bulunabilecek birikimi barındıran;

ÖA 4 Bilimsel etik, araştırma, tartışma, metodoloji, proje hazırlama konularında uluslararası akademik standartları benimsemiş ve bunları uygulayabilecek;

ÖA 5    Alanıyla ilgili farklı disiplinlerin çözüm önerilerine açıktır ve bunları analiz ederek yorumlama becerisine sahip;

ÖA 6    Tarih bilgisine ve metodolojisine ihtiyaç duyulan eğitim, medya, bürokrasi, turizm, kültür, yayımcılık gibi alanlarda güvenilir uzmanlar/danışmanlar olarak görev alabilecek; 

ÖA 7    Edindikleri bilgi ve birikimlerini kamuyu doğru şekilde bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve yönlendirmek için nasıl kullanacaklarını bilen;

ÖA 8    Kültürel mirasın korunmasını destekleyen ve kamuoyunu bu konuda bilgilendiren tarihçiler yetiştirmeyi hedef edinmiştir

Program Çıktıları:

PÇ 1     Tarihe özgü araştırma teknikleri ve metodolojinin kavranması ve bunları kullanma becerisi.

PÇ 2     Tarih alanında önemli ve güncel kuramlarla eğilimleri anlama, bunları çalışmalarında uygulama becerisi.

PÇ 3     Tarihe özgü kavramları, temel ilkeleri, kuramsal bilgilerin kavranması ve bunları kullanma becerisi.

PÇ 4     Tarih alanında birinci elden tarihi kaynakları bulma, okuma, yorumlama ve doğru şekilde kullanma becerisi.

PÇ 5     Alanla ilgili güncel ve güvenilir modern kaynaklarla bilgilere erişim yollarını öğrenme.

PÇ 6     Alanıyla ilgili problemler ve tartışmalara yönelik yaklaşım, analiz, araştırma yöntemleri ve öneriler geliştirmeyi öğrenme.

PÇ 7     Tarihi olayların sebep ve sonuçları arasında bağ kurarak bunları ortaya koyabilme becerisi.

PÇ 8   Alanındaki ihtiyaçlara ve problemlere yönelik veri toplama ve işleme yöntemlerini öğrenir; bunların sonuçlarını yorumlama ve araştırmalarına entegre etme becerisi kazanır.

PÇ 9   Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme

ve kendini sürekli yenileme becerisi.

PÇ 10  Alanıyla ilgili güncel sorunların daha iyi anlaşılmasını, kavranmasını ve toplumun tarih bilincini geliştirmeyi öğrenir.

PÇ 11   Alanıyla ilgili dünyadaki güncel gelişmeleri toplumla paylaşır, bunların uygulama alanlarını araştırır.

PÇ 12   Kültürel mirasın tanıtımı ve korunması amacıyla projeler geliştirir, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapar.

PÇ 13   Alanıyla ilgili yaptığı çalışmaları doğru dilbilgisiyle ve ifadelerle net, planlı ve tutarlı bir bütün olarak yapabilmeyi öğrenme.

Programa Özgü Ölçütler:

PÖÖ 1  Tarihe özgü terimi, kavram ve teoriler hakkında bilgi sahibi olma

PÖÖ 2  Türk ve dünya tarihi dönemlerinin zamansal sınırlarını; siyasal, kültürel, düşünsel ve sanatsal özelliklerini bilme

PÖÖ 3  Türkiye’nin siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel, sanatsal ve düşünsel tarihi hakkında bilgi sahibi olma

PÖÖ 4  Türkiye’nin dünya tarihi içindeki yeri ve önemini kavrama; Türklerin diğer devlet ve kültürlerle ilişkilerini öğrenme

PÖÖ 5  Alanıyla ilgili problemleri arkeoloji, felsefe, sosyoloji, antropoloji, filoloji gibi disiplinleri kullanarak çözme ve yeni bakış açıları geliştirme becerisi

PÖÖ 6  Alanıyla ilgili bir proje dâhilinde planlama, yürütme ve birlikte çalışabilme becerisi kazanır.

PÖÖ 7  Alanıyla ilgili ihtiyaçlar ya da problemler doğrultusunda projeler üretme, bunlara liderlik etme, uygulama ve sonuçlandırma becerisi.

PÖÖ 8  Alanıyla ilgili kamu kurumlarıyla birlikte çalışma, onları yönlendirme ve danışmanlık yapma becerisi.

PÖÖ 9  Tarih disiplinine özgü uluslararası bilimsel etik kurallarını öğrenme ve uygulama.

PÖÖ 10 Çalıştığı dönem/uygarlığın kullandığı dil öğrenme

PÖÖ 11 Alanıyla ilgili uluslararası gelişmeler ve tartışmaları takip edebilecek yüzeyde en az bir yabancı dil bilme

Program Yeterlilikleri:

1.     Genel olarak eğitim, özel olarak konu alanı eğitiminde kuram ve uygulamaya yönelik kapsamlı ve güncel bilgiye ve bu bilgiye katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavram ve kuramların bilgisine sahip olmak

2.     Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını bilmek        

3.     Eğitim alanına ait kuramsal ve uygulamalı içerik bilgisini kullanarak eğitsel amaçlar ve öğrenci gereksinimleri doğrultusunda etkili öğretim planlaması, düzenlemesi ve değerlendirmesi yapabilmek        

4.     Eğitim teknolojilerinden farklı öğretim ortamlarında alana yönelik olarak yararlanabilmek

5.     Alana yönelik çalışmaları bilimsel bakış açısıyla inceleyebilmek, verileri değerlendirebilmek, çözüm önerileri üretebilmek  

6.     Tüm dünyada alana ilişkin gelişmeleri izleyecek düzeyde bilimsel okuryazarlık ve alana yönelik bilimsel çalışmalar yapabilmek için gerekli araç ve yöntemleri bilmek      

7.     Alana yönelik bilimsel tartışmaları izleyebilmek, bu çerçevede bilimsel sorgulama yoluyla yorum yapabilmek         

8.     Uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek amacıyla bilimsel çalışma platformları oluşturmak     

9.     Okul-Toplum işbirliğine katkıda bulunacak şekilde, toplumsal sorunlara çözüm odaklı projeler hazırlayıp yürütebilecek hedefe sahip olmak

10.  Alandaki gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans, çalıştay gibi mesleki etkinlikler yoluyla izlemek ve kazanımları diğer uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek       

11.  Yenilikçi, aydın, toplum, çevre ve sosyal adalet bilincine sahip, özgüvenli ve etik değerlere saygılı olmak     

12.  Alana yönelik bilimsel yeterlilik sağlayarak öğrencinin yeni perspektif ve bakışlar geliştirmesini sağlamak

Ders Öğrenim Çıktıları:

1.     Tarihe ilişkin temel bilgi ve birikim kazanma

2.     Tarihsel aktörler, olaylar ve süreçleri anlama, yorumlama, karşılaştırma ve çözümleme becerisi kazanma

3.     Alana yönelik bilimsel tartışmaları izleyebilme, bu çerçevede bilimsel sorgulama yoluyla yorum yapabilme

4.     Elde ettiği bilgileri doğru ve anlaşılır şekilde sözlü ya da yazılı olarak aktarabilme

5.     Alandaki gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans, çalıştay gibi mesleki etkinlikler yoluyla izlemek ve kazanımları diğer uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme

6.     Alanında disiplinlerarası işbirliği ve çalışmalar yürütebilme